കാമ്പസ്

അടിച്ചു പൊളിയില്‍ നി് ആത്മ ബോധത്തിലേക്ക് കോളേജ് ജീവിതങ്ങളെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തുകയാണ് കാമ്പസ്. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ അടിപതറാതിരിക്കുു. നൈരാശ്യങ്ങളില്‍ എക്കേുമായി വീണുപോകാതിരിക്കാനുമുള്ള കരുത്തും കരസ്പര്‍ശവും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുഭവിക്കാനാകുു. തണല്‍, എത്തിക്‌സ് ഫോറം, സഹ്‌റ ട്വീറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം പദ്ധതികള്‍. സിന്‍ഡിക്കേറ്റും ചേമ്പറുമടങ്ങുതാണ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി