ദഅ്‌വ

ദഅവ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അക്കാദമികവും മറ്റു ശേഷികളും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹിക നേതൃനിരയിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുു.

അറിവു തേടി സമൂഹത്തിലെ അധര്‍മകാരികളെ തിരുത്തു ഒരു സംഘം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളില്‍ നി് ഉയിര്‍ത്തെഴുല്‍േക്കുില്ല (ഖുര്‍ആന്‍)