ഐ.പി.ബി

കേരളത്തിലെ മുന്‍നിര പ്രസാധനാലയം. വായനയുടെ വസന്തം. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തരുള്‍പ്പടെ എഴുത്തുകാരുടെ പ്രബല നിര. മതം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രീയം, ആത്മീയം, വിവര്‍ത്തനം, സംസ്‌കാരം, വിഷയവൈവിധ്യങ്ങളില്‍ കനപ്പെ’ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍. പുസ്തകങ്ങള്‍ പുതിയ ലോകവും കാലവും പണിയുു