മഴവില്‍ ക്ലബ്

സ്‌കൂളുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുു. പഠനം, കല, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, കരകൗശലം, ജീവകാരുണ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെക്കുു. അറിവ് നിര്‍മിക്കു കു’ിയെ രൂപപ്പെടുത്തുു.