സിഗ്‌നിഫയര്‍

വിദ്യാര്‍ഥികളിലെ കരകൗശല വൈദഗ്ദ്യം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി നടത്തിവരു പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളകളാണ് സിഗ്‌നിഫയര്‍.